Artikel 1. Definities
1. Word Fit Addict, gevestigd te Zwolle, KvK-nummer 72790571, is de aanbieder van deze voorwaarden.
2. Jij wilt gaan deelnemen aan het Word Fit Addict programma of een ander digitaal product aanschaffen.

Artikel 2. Toepasselijkheid algemene voorwaarden
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op de diensten en producten die ik aanbied, voor zover van deze voorwaarden niet uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
2. De voorwaarden zijn eveneens van toepassing op handelingen van de door mij in het kader van onze overeenkomst ingeschakelde derden.
3. Van toepassing is steeds de laatst toegezonden versie van deze algemene voorwaarden.
4. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing.

Artikel 3. Aanbod
1. Ik kan niet aan mijn aanbod worden gehouden indien jij redelijkerwijs kon begrijpen dat het aanbod, of een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
2. Een aanbod geldt niet automatisch voor vervolgopdrachten.

Artikel 4. Tarieven en betalingen
1. De overeenkomst wordt voor een bepaalde periode aangegaan, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien wij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
2. Met acceptatie van het aanbod ontstaat een betalingsverplichting. Ik kan de toegang tot de content opschorten tot de betaling is voldaan.
3. De bij het aangaan van de overeenkomst overeengekomen tarieven zijn gebaseerd op het op dat moment gehanteerde prijspeil. Ik kan de vergoedingen op enig moment, wanneer gewijzigde omstandigheden dit verlangen, aanpassen. Tarieven zullen gedurende de looptijd van een afgenomen programma uiteraard niet worden verhoogd.
4. Facturen dienen binnen 30 kalenderdagen na factuurdatum betaald te zijn, tenzij hierover schriftelijk andere afspraken zijn gemaakt, op de factuur een andere betaaltermijn vermeld is of het programma eerder aanvangt.
5. Indien jij in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, ben jij van rechtswege in verzuim en wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat jij in verzuim bent tot aan het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
6. Indien jij in gebreke of in verzuim bent in de nakoming van jouw verplichtingen, komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor jouw rekening.

Artikel 5. Informatieverstrekking
1. Jij stelt alle informatie die voor de uitvoering van de opdracht relevant is tijdig beschikbaar.
2. Jij staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde gegevens, ook indien deze van derden afkomstig zijn. Ik zal de gegevens vertrouwelijk behandelen.
3. Stel jij niet of niet tijdig de verlangde gegevens beschikbaar en loopt de uitvoering van de opdracht hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten voor jouw rekening.

Artikel 6. Uitvoering van de overeenkomst
1. Ik voer de opdracht naar beste inzicht en vermogen uit. Ik ga mij er volledig voor inzetten jou aan het einde van dit programma alle benodigde kennis en tools te hebben gegeven. Ik ben echter niet aansprakelijk voor het niet bereiken van het resultaat dat jij beoogde. Ik kan geen resultaten garanderen; deze zijn mede afhankelijk van jouw inzet.
2. Doordat dit programma online wordt geleverd en gebruik wordt gemaakt van software van een derde partij, kan ik niet garanderen dat de content op ieder moment bereikbaar is op iedere locatie.
3. Het programma biedt jou kennis en tools. Daarnaast zal ik regelmatig aanwezig zijn in de bijbehorende community. Het programma bevat echter geen directe toegang tot persoonlijke 1 op 1 begeleiding.

Artikel 7. Wijziging van de overeenkomst
1. Het aanbod en de activiteiten die onderdeel uitmaken van een programma kunnen afwijken van het aangekondigde programma indien ik dit nodig acht. Ik kan de inhoud uitbreiden, beperken of aanpassen.
2. Wanneer jij jouw deelname aan het programma wilt annuleren is dat enkel schriftelijk of per e-mail mogelijk. Omdat ik zeker wil weten dat jij alles uit dit programma kunt halen zodat we de optimale resultaten kunnen behalen, werk ik voor dit programma met een niet goed, geld terug garantie. Dit houdt in dat jij tot 14 dagen na de startdatum kosteloos kunt annuleren.
3. Jij krijgt direct toegang tot de gehele content uit het programma. Wanneer jij annuleert na 14 kalenderdagen na de start van het programma heb jij om die reden geen recht op restitutie.
4. Het is ook niet mogelijk andere aangeschafte digitale producten, waaronder e-books, te ruilen en/of retourneren. Door bestelling en betaling van de digitale producten krijg jij direct toegang tot jouw aankoop. Jij stemt er uitdrukkelijk mee in dat jij hierdoor afstand doet van het recht gebruik te maken van bedenktijd en het recht de overeenkomst te herroepen.

Artikel 8. Overmacht
1. In geval van overmacht kunnen we de overeenkomst onderbreken of verplaatsen. Van overmacht is onder meer sprake indien de uitvoering van de overeenkomst, al dan niet tijdelijk, wordt verhinderd door omstandigheden waar wij redelijkerwijs geen invloed op uit kunnen oefenen, zoals ziekte, een pandemie, ongevallen, brand of overheidsmaatregelen.
2. Indien zich een situatie als in het eerste lid van dit artikel omschreven voordoet, of andere omstandigheden plaatsvinden waardoor de overeenkomst tijdelijk niet voortgezet kan worden, worden de verplichtingen opgeschort zolang wij niet aan onze verplichtingen kunnen voldoen. Wij zoeken in een dergelijke situatie gezamenlijk naar een oplossing om de overeenkomst op een later moment voort te zetten.

Artikel 9. Aansprakelijkheid schade
1. Ik ben niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit deze overeenkomst, tenzij ik de schade opzettelijk of met grove schuld heb veroorzaakt.
2. Ik ben niet aansprakelijk voor schade ontstaan doordat ik ben uitgegaan van door of namens jou verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.
3. Jij blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het toepassen of uitvoeren van kennis of handelingen zoals opgedaan tijdens een overeenkomst.
4. Ik ben tevens niet verantwoordelijk voor het oplopen van letsel, schade of lichamelijke blessures. Jouw deelname de oefeningen is te allen tijde op eigen risico.
5. In het geval dat ik een schadevergoeding verschuldigd ben voor directe schade die onder dit artikel valt, bedraagt de schade niet meer dan het bedrag dat door mij aan jou in rekening is gebracht in de drie maanden voorafgaand aan het ontstaan van de schade.
6. Jij vrijwaart mij tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door mij geleverde diensten, content en materialen.

Artikel 10. Intellectueel eigendom
1. De intellectuele eigendomsrechten op de door ter beschikking gestelde materialen en content berusten bij mij. Het is niet toegestaan materiaal en verstrekte documentatie uit het programma te verveelvoudigen, openbaar te maken of aan derden beschikbaar te stellen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.
2. Het is niet de bedoeling dat jij opnames maakt van de omgeving waarin het programma plaatsvindt, de content of jouw inloggegevens deelt. Wel mag jij natuurlijk in zekere mate screenshots van onderdelen uit het programma maken om te delen op Instagram, wanneer jij mij in het bericht tagt.
3. Het programma is ervoor bedoeld jou te helpen, maar niet om te kopiëren. Het is niet toegestaan om de inhoud van het programma te gebruiken om een soortgelijk aanbod te creëren.
4. Elke handeling in strijd met dit artikel wordt gezien als inbreuk op het auteursrecht en zal als dusdanig behandeld worden.
5. Ik zal tijdig aangeven tot wanneer de content beschikbaar is. Het is vervolgens jouw eigen verantwoordelijkheid om het materiaal tijdig te doorlopen en waar de mogelijkheid wordt gegeven op te slaan.

Artikel 11. Communicatie en privacy
1. Dit programma bevat een community. Wanneer jij deelneemt aan het programma verklaar jij je mede-deelnemers met respect te behandelen. Het handelen in strijd met deze voorwaarden kan resulteren in onmiddellijke ontzegging van toegang en gebruik van mijn diensten zonder recht op restitutie.
2. Ik kan communicatie of andere delen van de gedeelde informatie zonder nader bericht verwijderen, indien de inhoud van deze communicatie en informatie het verwijderen daarvan rechtvaardigt.
3. Ik kan deelnemers die door hun gedrag het verloop van een programma belemmeren of bemoeilijken, van verdere deelname en indien nodig, van toekomstige deelname, uitsluiten. Uitsluiting laat de verplichting tot betaling van de kosten voor de desbetreffende content onverlet.

Artikel 12. Klachten
1. Wanneer jij klachten over het programma hebt kun jij deze binnen 7 kalenderdagen na het ontstaan van de klacht in een persoonlijk bericht aan mij kenbaar maken. We zoeken dan samen naar een passende oplossing.
2. Het indienen van een klacht schort de betalingsverplichting niet op.

Artikel 13. Geschilbeslechting
1. Op deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.
2. We zullen enkel een beroep op de rechter doen nadat wij ons tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.
3. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren 12 maanden.